Räppinä valla nõumeeste esimene protokoll kirjutati 19. okt 1867

Räppinä walla nõumeeste protokoli ramat 1867-1878

Räppinä moisan sel 19ne Ocktobril 1867.
Koon om olnu:
Walla wanemb Peter Jagomann ja keik allan nimmitedu nöumehhed.

1., Nõupiddämissen om ette wöeto eddimisse poige õigusse perräst palwust üllembide ette anda rahwa sowimisse perrä.

2., Ni hästi rikka kui waesel om nöupidämissen ärrä tuntu sures kassos ja tullus ollewad ni hästi rahwale kui rigile, kui se lubba üllembide poolt antakse, et eddimessed poiad kigil Soldati tenistussest pri jäsi.

3., Et eggä vannemb omma eddimesse poia päle lodust võis panda, ja et egä eddimänne poig omma wannembale olles toes ja abbis majawussen perrän tullejad kaswatada nink murret piddädä omma wannembide nink neide eest keä sõtta wöi krono tenistuste lähhewad.

4., Kui wannemba armeto perräntulleja wiggalissed et eddimänne poig tuggi ja abbi olles.

5., Ja et maja tullu nink kasso eddimiste poigega rahholikkult rahwa nink rigi kassos wõis siggineda nink häitse.

Walla wannemb Peter Jagomann

1. nõumees Jaan Holsting
2 Kristian Wössoberg
3 Writs Pedosk
4 Taniel Raudask
5 Wido Tolmusk
6 Peter Songe
7 Hindrik Toding
8 Gustaw Pärkson
9 Karli Parmask
10 Jakob Parkson
11 Paap Kiudow

 

Räppinä mõisan sel 19ne Ocktobril 1867
Kokko omma tulnu Walla wannemb Peter Jagoman
Woolmündri Josep Soeson, Gustav Zupson.

1., Koon om olnu koik allan nimmited nöumehhed. Nõu piddämisses om ette wöeto nöumeeste polest ja om nõu peeto et mitte kohto mehhil wilja palk ei anta muud kui rahha palk wastse leppingo perrä. Ja kohto mehhed ommawa ka omma ammeti wastse sädüsse perrä tallitano.

2., Ja om ka nõus wöeto et koik kohto mehhed ja ammeti piddäjad peawad kige kogokunna liikmedega ütte wisi ka pärahha ja keik muud massod massma.

Nõu piddämisse täis kinnitusses man olus

Wallawannemb Peter Jagomann nõumeeste pole
Wöölmündri Josep Soesson ja Wöölmündri Gustas Zupsmann ei olle midägi üttelno

Nõumees 1 Hindrik Tooding
2 Peter Songe
3 Karli Parmask
4 Senka Sabbalov
5 Frits Pedoson
6 Tani Raudask
7 Jaan Holsting
8 Gustas Pärkson
9 Juhan Ainson
10 Paap Kiudorv

Nõumeeste polest om täemba ka weel lubbato nink tarwis arwato ollewad wastse kohto maja pühhendamisse aig sel päewal 10 Rbl hõbbe eest jogi asja wallarahwale pühhentämisse päiw kohto maja manno tuvvi.

Wallawannemb Peter Jagomann

Comments are closed.